ด้านสวัสดิการพนักงาน

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถจัดให้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดในช่วงเวลาทำงาน หรือนอกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจจัดเป็นแผนความคุ้มครองวงเงินสูงต่ำตามหน้าที่และตำแหน่งได้ และมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยพิเศษขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงาน

การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม  

พนักงานถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการทำให้บริษัทประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ ดังนั้นสวัสดิการที่ดีจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเป็นการให้กำลังใจ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นการดึงดูดพนักงานใหม่ในการรับสมัครงาน หรือเพื่อป้องกันพนักงานเก่าในการเปลี่ยนงาน ซึ่งปัจจุบันพนักงานที่มีความสามารถต่างๆเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในตลาด ดังนั้นการจัดประกันภัยสุขภาพกลุ่มจึงมีส่วนสำคัญในการให้สวัสดิการในเกือบทุกองค์กร โดยสามารถจัดวงเงินความคุ้มครองสูงต่ำตามหน้าที่และตำแหน่งของพนักงานได้

โดยทั่วไปการประกันสุขภาพสามารถออกแบบให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร โดยการกำหนดวงเงินเอาประกันภัย และแผนความคุ้มครอง ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับ ความคุ้มครองที่ต้องการ จำนวนพนักงาน ระดับของตำแหน่ง และงบประมาณที่มี ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในฐานะคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาล เช่น คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าบริการทั่วไป ค่าพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน และค่า X-ray ต่างๆ

บางองค์กรอาจขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (Out-Patient) ให้กับพนักงานได้อีกด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรักษาโรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด ปวดหัว ปวดท้อง เป็นต้น

การประกันภัยเดินทางแบบกลุ่ม  

การเดินทางไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะไปเรื่องของธุรกิจ หรือครอบครัว ความเสี่ยงต่างๆหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดนั้น อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือเพื่อนร่วมเดินทางของคุณได้ตลอดเวลาการประกันภัยเดินทางแบบกลุ่มให้ความคุ้มครองที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่น การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระหรือทรัพย์สินส่วนตัว, ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ พยาบาล ผ่าตัด ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

บางครั้งบริษัทประกันภัยอาจขยายความคุ้มครองพิเศษให้ เช่น บริการความช่วยเหลือระหว่างเดินทาง 24 ชั่วโมง,การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน, ในกรณีเสียชีวิต มีค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนา, คุ้มครองท่านต่อความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

โดยปกติการประกันภัยเดินทางแบบกลุ่มสามารถซื้อเป็นแบบรายปีได้โดยแจ้งรายละเอียดในการเดินทางภายหลังได้


    บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์
    สำนักงานใหญ่ 6/107 ซอย บรมราชชนนี 74
    แขวง ศาลาธรรมสพน์     เขต ทวีวัฒนา
     กรุงเทพมหานคร 10170

    เบอร์โทรศัพท์ (02) 888 6540-1
    เบอร์โทรสาร (02) 888 6542
    อีเมล support@champinsure.com

   © All rights reserved. : Champ Insure Broker .


Line ID:@champinsure


   Dashboard Administrator