ด้านทรัพย์สิน

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด  

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดนั้น เป็นกรมธรรม์มาตราฐานอีกแบบหนึ่งในจำพวก “All Risk” ที่ให้ความคุ้มครองทุกภัยความเสี่ยง โดยระบุเพียงข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่มีในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสาเหตุของความเสียหาย ความคุ้มครองหลักๆในกรมธรรม์ได้แก่ อุบัติเหตุจากภายปัจจัยนอกต่างๆ ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ระเบิด น้ำท่วม ความเสียเนื่องจากน้ำ การจลาจล นัดหยุดงาน ภัยจากการชนของยวดยานพาหนะ การโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะในการเข้า หรือออกจากสถานที่เอาประกัน เป็นต้น

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นกรมธรรม์ที่จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องจาก กรมธรรม์อัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ในเรื่องของความเสียหายต่อธุรกิจในระหว่างที่ทรัพย์สินนั้นๆได้รับความเสียหาย และจะต้องได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ดังกล่าวก่อน ส่วนระยะเวลาการชดใช้ของกรมธรรม์นั้น จะนับจากวันที่เกิดความเสียหาย จนกว่าจะกลับมาดำเนินการผลิต หรือทำธุรกิจได้ตามปกติเสมือนก่อนเกิดความเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายจะเป็นในส่วนของรายได้ที่หักต้นทุนการผลิต (Gross Profit) หรือค่าดำเนินการที่สูงขึ้น (increase in cost of working) เพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการตามปกติได้รวดเร็วที่สุด

การกำหนดเบี้ยประกันภัย และทุนประกันภัยนั้น จะคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ในปีที่ผ่านมา หรือการคาดการณ์ยอดขายในอนาคต และระยะเวลาชดใช้ของกรมธรรม์ ส่วนธุรกิจที่ตั้งใหม่จะคำนวณจากการคาดการณ์ยอดขาย ยอดค่าใช้จ่ายคงที่ในอนาคตและระยะเวลาชดใช้ของกรมธรรม์เช่นกัน

การประกันภัยสิทธิการเช่า  

การประกันสิทธิการเช่าที่ให้ความคุ้มครองในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวโดยมีสัญญาทำกันไว้ล่วงหน้าแน่นอน หากสัญญาเช่าถูกยกเลิกโดยผู้ให้เช่าเนื่องจากความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ เช่น ไฟไหม้ ผู้ให้เช่าก็จะได้รับการชดใช้ในกรมธรรม์ในส่วนที่ผู้เช่าเสียประโยชน์ไป

การประกันภัยการก่อการร้าย  

จากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากการก่อการร้ายเดือนกันยายน 2544 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ภัยจากการก่อการร้ายได้ถูกยกเว้นในกรมธรรม์การประกันภัยทั่วไป ดังนั้นความเสียหายต่อทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการก่อร้าย จะต้องมีกรมธรรม์ประเภทพิเศษที่ออกแบบเฉพาะภัยการก่อร้ายคุ้มครองแทน ส่วนรูปแบบของกรมธรรม์การก่อการร้ายนั้น สามารถขยายความคุ้มครองถึงการจลาจลทางการเมืองได้ด้วย

ประกันภัยอัญมณี ทองคำ และเครื่องประดับ  

กรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยอัญมณี และเครื่องประดับ เป็นกรมธรรม์ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินที่มีค่า เช่น อัญมณี, นาฬิกา, ทองคำ, เครื่องเงิน, ทองคำขาว, ไข่มุข, ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ถูกยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ทรัพย์สินทั่วไป ไม่ว่าอัญมณีหรือทรัพย์สินอันมีค่าดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล, ตั้งอยู่ในร้านค้า, โรงงานผลิต, หรืออยู่ในความครอบครองและรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่างๆ ความคุ้มครองในกรมธรรม์จเป็นแบบ “ความเสี่ยงภัยทุกชนิด” ซึ่งจะมีข้อยกเว้นกำกับอยู่ เช่น การเสื่อมสภาพ, สงคราม, การผลิต หรือการส่งมอบล่าช้า, การสูญเสียตลาด, ฯลฯ


    บริษัทแชมป์ อินชัวร์ โบรคเกอร์
    สำนักงานใหญ่ 6/107 ซอย บรมราชชนนี 74
    แขวง ศาลาธรรมสพน์     เขต ทวีวัฒนา
     กรุงเทพมหานคร 10170

    เบอร์โทรศัพท์ (02) 888 6540-1
    เบอร์โทรสาร (02) 888 6542
    อีเมล support@champinsure.com

   © All rights reserved. : Champ Insure Broker .


Line ID:@champinsure


   Dashboard Administrator